Compositie5

De juiste partner bij de advisering op het gebied van o.a. vergunningen, ruimtelijke ordening, milieu en de Natuurbeschermingswet.

Even voorstellen: Linda Soetens van Compositie 5 stedenbouw b.v.

Beste leden van de Manege & Ruiter Bond,

Op 3 mei jongstleden was ik te gast op het Almeersch Hippisch Centrum bij Ron Pool en Rik Steijn (van Stal Mansour) om kennis te maken met de Manege & Ruiter Bond. Beide bestuursleden gaven aan hun leden een meerwaarde te willen bieden door op zoek te gaan naar marktpartijen en adviespartners die een bijdrage kunnen leveren in de dagelijkse praktijk op en rond de paardenhouderij. Vanuit die insteek wil ik graag deze kans aangrijpen om mezelf, en het bedrijf waar ik werkzaam ben, voor te stellen.

Linda SoetensMijn naam is Linda Soetens, 27 jaar oud en reeds ruim 6 jaar werkzaam en gespecialiseerd in het agrarisch omgevingsrecht op het gebied van o.a. vergunningen, ruimtelijke ordening en natuurbeschermingswet- en regelgeving. Vanwege mijn passie voor paarden en thuissituatie (woonachtig op een agrarisch bedrijf) heb ik een zeer grote drive om ondernemers vooruit te helpen bij hun ontwikkel- en uitbreidingsplannen of in hun dagelijks bestaansrecht. Recent heb ik de overstap gemaakt naar het zeer ervaren adviesbureau Compositie 5 stedenbouw b.v., gevestigd te Breda. Compositie 5 stedenbouw, opgericht in 1997, is een allround stedenbouwkundig- en planologisch adviesbureau en heeft jarenlange ervaring en expertise op het gebied van zowel de stedenbouw als planologie. Compositie 5 stedenbouw adviseert een groot aantal gemeenten, projectontwikkelaars, ondernemers en particulieren. De producten zijn onder meer bestemmingsplannen, vergunningaanvragen, inrichtingsplannen, beleidsadviezen, landschappelijke inpassingsplannen e.d. Het werkterrein is zeer breed en omvat o.a. stads- en dorpscentra, woongebieden, bedrijventerreinen, recreatie- en horecalocaties en het buitengebied. Ook heeft Compositie 5 stedenbouw ervaring met diverse uitbreiding- en ontwikkelingsplannen in de paardenhouderijsector.

Bovengenoemde combinatie maakt ons de juiste partner bij de advisering van de paardenhouderij op het gebied van o.a. vergunningen, ruimtelijke ordening, milieu en de Natuurbeschermingswet. Wij hebben hierbij een zeer generalistische kijk op het gehele spectrum van deze regelgeving. Indien een casus echter zeer specifieke kennis omvat, bijvoorbeeld een benodigd archeologisch onderzoek, dan schakelen wij hiervoor gespecialiseerde bureaus in binnen ons zeer uitgebreide netwerk. Zo ontzorgen wij de ondernemers volledig op dit gebied en kunt u uw kostbare tijd besteden aan uw bedrijf en de paarden.

Wij bieden u dus niet direct een besparing op de dagelijkse kosten, maar kunnen u wel helpen bij het voorkomen van handhaving en het versnellen van procedures om te komen tot een ontwikkeling en/of uitbreiding van uw locatie. Bovendien door exact op de hoogte zijn van de relevante wet- en regelgeving, halen wij voor u het maximale uit uw locatie.

compositie5Met wat voor zaken kunt u bijvoorbeeld terecht bij Compositie 5 stedenbouw?

  • Stel u wilt uw bedrijf uitbreiden met een extra rijhal, maar deze rijhal past niet binnen het bestaande bouwvlak. Compositie 5 stedenbouw kan het benodigde bestemmingsplan opstellen en de procedure begeleiden om het bouwvlak te vergroten.
  • Indien u uw bedrijf wilt ontwikkelen met een nevenfunctie, zoals een Bed&Breakfast, inpandige ruitershop of huisvesting van grooms/stagiaires, kan Compositie 5 stedenbouw voor u de mogelijkheden uitzoeken en de benodigde vergunningaanvragen opstellen en begeleiden.
  • Indien er (milieu)controle is geweest en uw bedrijf komt bijvoorbeeld in het handhavingsspoor terecht, kunnen wij u adviseren omtrent de legalisatie en de benodigde vervolgstappen.
  • Zodra u het aantal paarden wilt uitbreiden op uw bedrijf heeft u veelal een actualisatie van uw milieuvergunning/milieumelding en een vergunning/melding in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig. Deze kan voor u verzorgd worden door ons.
  • Op het moment dat u een locatie wilt aankopen is het zeer belangrijk om vooraf zekerheid te hebben of uw plannen daar daadwerkelijk gerealiseerd mogen worden. Wij kunnen de mogelijkheden voor u uitzoeken en bijvoorbeeld een principeverzoek indienen bij de gemeente. Ook het complete vervolgtraject kan door Compositie 5 stedenbouw worden begeleid.
  • Gaat uw gemeente aan de slag met een herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied? Dan kan Compositie 5 stedenbouw voor u bekijken of uw bestaande rechten voldoende worden gerespecteerd en indien nodig een inspraakreactie of zienswijze verzorgen.

Als service kunnen wij voor de leden van de Manege & Ruiter Bond een quickscan aanbieden voor het uitzoeken van de mogelijkheden in het geldende ruimtelijke beleid voor uw locatie. Afhankelijk van de omvang van de ontwikkeling kunnen wij u een dergelijke quickscan al aanbieden vanaf €250,-, exclusief BTW.

Indien u concreet een casus wilt bespreken en/of u bent op zoek naar advies, dan kunt u contact opnemen met mij via: 0613351361 of lsoetens@c5s.nl.